تبلیغات
شهید فلاح زاده - بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای كشورهاى اسلامى‌
هدر
سماللهالرّحمنالرّحیم
تبریك عرض میكنم این عید بزرگ را - كه شاید بتوان گفت براى عموم مسلمانها، بلكه براى جامعهى بشرى، بزرگترین عید و شیرینترین خاطره در همهى تاریخ است - به شما حضار محترم، میهمانان عزیز، نمایندگان كشورهاى مسلمان كه در جلسه حضور دارند، و به همهى ملت ایران كه مخلصانه و صادقانه راه آن بزرگوار را دنبال كردهاند و با مجاهدت و فداكارى این راه را دنبال میكنند، و به همهى امت اسلامى، و به همهى آزادیخواهان عالم.

دربارهى شب بعثت، در روایات هم وارد شده است كه آسمان، دیگر بر همچون شبى سایه نیفكنده است؛ یعنى هیچ شبى در طول تاریخ مثل شب بعثت نبود، كه فرداى آن روز پیامبر مكرم با خطاب الهى، مبعوث به این رسالت عظیم و ماندگار در طول تاریخ شد. بعثت، كار بزرگ و دشوارى بود. عظمت همهى كارها متناسب است با مشكلات و مزاحمتهائى كه در راه آن كارها به وجود مىآید. كارهاى كوچك، اقدامهاى كوچك، قاعدتاً مزاحمتهاى كوچك دارد؛ كارهاى بزرگ، مزاحمتها و معارضههاى بزرگ دارد. در دوران حیات مبارك پیغمبر - چه در دوران مكه، چه در دوران مدینه - مزاحمتها در مقابل این دعوت، پىدرپى و از جوانب گوناگون بود. این مخصوص پیغمبر ما هم نیست؛ همهى پیغمبران، همهى رسالتها مواجه با یك چنین معارضههائى بودند؛ البته در مورد پیغمبر ما این معارضهها سنگینتر بود، شدیدتر بود، همهجانبهتر بود؛ «و كذلك جعلنا لكلّ نبىّ عدوّا شیاطین الانس و الجنّ یوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا»؛(۱) شیاطین انس و جن در مقابل دعوت الهى، در مقابل راه سعادت بشر، به هم كمك میكنند. «و لتصغى الیه افئدة الّذین لایؤمنون بالأخرة و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون»؛(۲) یعنى دلهاى ناآگاه، دلهاى سادهاندیش، دلهاى بىتدبر و بىبصیرت هم این فریادهاى معارض را، مخالفتها را در مقابل دعوت الهى، در مقابل دعوت انبیاء میپذیرند. این از دوران ظهور بعثت و از آغاز پدید آمدن این پیام الهى شروع شد و تا آخر عمر مبارك پیغمبر با شكلهاى مختلف ادامه داشت و بعد از آن، تا امروز هم ادامه دارد. هر جا دعوت حق بود، معارضهى شیاطین هست؛ هر جا راه انبیاء بود، راه معارضان انبیاء هم در مقابل آن هست.

 البته حركت تاریخ به سمت حق است؛ یعنى شما اگر به روال كلى تاریخ نگاه كنید، مىبینید كه دعوت انبیاء روزبهروز در دنیا ماندگارتر و فراگیرتر و بیشتر به ذهن مردم و دلهاى مردم آشنا و نزدیك شده است؛ شیاطین كار میكنند، اما طبیعت عالم و حركت عالم به سوى حق است و این وجود دارد؛ همیشه دلهائى هستند كه حقیقت را میفهمند، معارف الهى و حقایق الهى و اخلاق الهى به شكلهاى مختلف در جوامع پراكنده میشود، اما معارضهها به شكلهاى گوناگون هست، امروز هم معارضه وجود دارد.

 امروز بعد از آنكه دعوتهاى غیرالهى و مادى، چه دعوت ماركسیزم، كه یك روزى دنیا را به خود متوجه كرده بود، چه دعوت مكاتبِ بهاصطلاح انسانگرایانه و لیبرالیزم، كه تمدن را در بسیارى از مناطق عالم در قبضهى خود گرفته است، نشان دادند كه نمیتوانند سعادت بشر را تأمین كنند، دلها به سوى اسلام متوجه است. هر جا صداى عدالت و عدالتخواهى بلند میشود، این صداى اسلام است، ولو آن كسانى كه این فریاد را سر میدهند، ندانند این از كجاست؛ هر جا نداى كرامت انسان بلند میشود، این نداى اسلام است، نداى ادیان است؛ و البته كانون این همه، مركز اسلام و مركز ایمان و هر جائى است كه در آن، قرآن مورد اعتقاد و ایمان قرار داشته باشد؛ طبعاً دشمنىِ دشمنان اسلام و قرآن هم با آنجا بیشتر است؛ امروز این را دارید مشاهده میكنید.

 در دنیا سیاستها پشت سر آن ذهنهاى بیمار و خبیثى هستند كه با پیامبر اسلام به شكل هتاكانه مواجهه میكنند. نمیشود باور كرد كه اهانت به اسلام و اسلامستیزى و مسلمانستیزى در دنیا بدون دستهاى سرویسهاى امنیتى و بدون پول قدرتها ادامه و انتشار پیدا كند؛ كه امروز شما نمونههایش را در دنیا مشاهده میكنید؛ این همان مبارزهى با اسلام است. البته بهانه هم پیدا میكنند. در اعمال ما مسلمانها گاهى انحرافاتى پیدا میشود، جمودهائى، تحجرهائى، كارهاى غلطى، كه این راشیاطین دستاویز قرار میدهند براى اینكه «و لتصغى الیه افئدة الّذین لایؤمنون بالأخره» تحقق پیدا كند؛ این را باید مسلمانها بدانند.

 دعوت اسلام را باید با صراحت، با شجاعت، با صداقت، همراه با ركن اصلى دعوت اسلام - یعنى عدالت - در دنیا منتشر كرد. فرمود: «و تمّت كلمة ربّك صدقا و عدلا»؛(۳) این دو تا، خصوصیات دعوت الهى است؛ خصوصیات كلمهى ربوبى است: «صدق و عدل»؛ «صداقت و عدالت». مسلمانها این را باید در دنیا از خودشان نشان دهند. این، دلها را متوجه خواهد كرد؛ پیام اسلام را به دلها خواهد رساند. البته دشمنىها هم وجود دارد و ادامه پیدا خواهد كرد. باید در مقابل دشمنىها ایستاد؛ همچنان كه پیغمبر ایستاد؛ همچنان كه مؤمنان به اسلام و مؤمنان به حقیقت و عدالت در طول تاریخ ایستادند.

 امروز ما مسلمانها احتیاج داریم به هوشیارى؛ احتیاج داریم به اینكه نقشهى كلى زندگى خود و مواجههى دشمنان با خود و با اسلام را بشناسیم. اگر نقشه را شناختیم، راه را درست انتخاب خواهیم كرد. اشكال آنجاست كه گاهى ما مسلمانها خودمان نقشهى دشمن را درست نمىشناسیم، خود ما جزئى از آن نقشهى دشمن میشویم؛ كه امروز متأسفانه دنیاى اسلام مبتلاى به این است. نقشهى دشمن، اختلافافكنى در بین مسلمانان است؛ نقشهى دشمن، تحریك عصبیتهاى مذاهب مختلف اسلامى علیه یكدیگر است؛ نقشهى دشمن این است كه توجه امت اسلامى را از نقطهى حقیقى خصومت و دشمنى - یعنى سرمایهدارىِ فاسد و مفسد و صهیونیزم - منحرف كند و به جاهاى دیگرى متوجه كند.

 یك روزى دنیاى اسلام با صهیونیسم غاصب مقابله میكرد، دشمنان در تبلیغاتشان گفتند این یهودىستیزى است؛ در حالى كه یهودىستیزى نبود. در كشورهاى اسلامى، یهودىها هم مثل دیگر ادیان - یهودى، مسیحى، مسلمان - در كنار همدیگر زندگى میكنند. امروز در كشور ما یهودى هست، مسیحى هست، مسلمان هست، بعضى از ادیان دیگر حضور دارند و در زیر سایهى امنیت اسلام، همه باهم زندگى میكنند. بحثِ یهودىستیزى نیست، بحثِ مقابلهى با صهیونیسم غاصبِ متجاوزِ ظالمِ قسىالقلب است؛ این را بدروغ تحریف میكردند، میگفتند یهودىستیزى؛ اما امروز خود غربىها مبتلا به اسلامستیزى و مسلمانستیزى هستند. در دنیاى غرب شما مشاهده كنید؛ امواج مسلمانستیزى را تحریك میكنند، از آنها حمایت میكنند، از اهانتكنندگان به اسلام و پیامبر اعظم پشتیبانى میكنند - این اسلامستیزى است، این مال آنجاست - در درون جامعهى اسلامى هم مذاهب مخالف ستیزى را ترویج میكنند، شیعهستیزى را ترویج میكنند؛ این سیاست آنهاست: مسلمانها باید با یكدیگر مبارزه كنند، سرگرمِ هم شوند؛ شیعه علیه سنى، سنى علیه شیعه؛ براى اینكه حواسها از نقطهى اصلى دشمنى منعطف شود، نفهمند كیست كه امروز دارد با دنیاى اسلام مقابله میكند، نفهمند كیست كه براى امت اسلامى دامهاى خطرناكى گذاشته. اینها را ما باید بفهمیم؛ هم ملتها بفهمند، هم سیاستمداران بفهمند، هم روشنفكران بفهمند.

نقشهى دشمن را بشناسیم. اگر نقشهى دشمن را شناختیم، امكان تدبیر در مقابل این نقشه به وجود مىآید؛ اما اگر نقشهى دشمن را نشناختیم، امكان تدبیر وجود نخواهد داشت؛ در پیدا كردن راهِ خودمان اشتباه میكنیم، در عملكردِ خودمان اشتباه میكنیم.  نقشهى دشمن این است: ملتهاى مسلمان را به یكدیگر مشغول كنند، بین اینها اختلاف به راه بیندازند - كمااینكه امروز مىبینید به راه انداختهاند - هزاران نفر كشته شوند، خونها بر زمین ریخته شود، ملتهاى مسلمان از مسائل اصلى خود غافل بمانند، از پیشرفت ضرورىاى كه باید به دنبال آن باشند، غفلت كنند، براى اینكه منافع استعمارگران، منافع صاحبان قدرت ظالم و ستمگر تأمین شود؛ همچنان كه یك روز با استعمار، این كار را كردند.

من به شما عرض بكنم؛ در تاریخ، غربىها نخواهند توانست لكهى ننگ استعمار را از دامان خود پاك كنند. شعارهاى طرفدارى از حقوق بشر، شعارهاى طرفدارى از دموكراسى، نخواهد توانست عملكرد غربىهاى مدعى و پرادعا را در آسیا و در آفریقا و در آمریكاى لاتین و در نقطهنقطهى كشورهائى كه سالها تحت استعمار بودند، به فراموشى بسپرد. آن روز با استعمار این كار را كردند، امروز به شكل دیگرى همان نقشه را دنبال میكنند، همان هدفها را دنبال میكنند؛ خب، ما باید بیدار باشیم؛ ما باید بفهمیم كه چه میكنیم؛ ما باید نقشهى راه خودمان را بشناسیم.

امروز براى مسلمانها، اتحاد و اتفاق، همدلى و همكارى، جزو فورىترین و ضرورىترین است. ما دعوت میكنیم از همهى كشورهاى اسلامى، از همهى دولتهاى اسلامى، بصیرت را به كار بگیرند؛ ببینند كه در مقابل كى قرار دارند؛ در شناخت دشمن اشتباه نكنند، در شناخت نقشههاى دشمن اشتباه نكنند؛ بفهمند دشمن دنبال چیست و بدانند كه سعادت ملتهاشان در چیست.

امیدواریم خداوند متعال به بركت روز بعثت و به بركت نام مبارك و مقدس خاتمالانبیاء، انشاءالله همهى ملتهاى مسلمان را به راه خودشان آشنا كند؛ همهى ما را از خواب غفلت بیدار كند و ان‌شاءالله توفیق دهد كه امت اسلامى به سوى قلههاى سعادت حركت كند.

والسّلام علیكم و رحمةالله و بركاته
 
۱) انعام: ۱۱۲
۲) انعام: ۱۱۳
۳) انعام: ۱۱۵

.: Weblog Themes By mohammad :.

  • زیبا مد | سبزک | تبلیغات متنی